EKO GOJUSHICHI BUTSU

AOGI KOI NE GAWAKU WA SAMBO FUSHITE

SHOKAN WO TARE TAMAE

JORAI (MAKA HANNYA HARAMITA SHINGYO) (ou nom du sutra récité)

WO FUJUTSU ATSUMURU TOKORO NO SHUKUN WA

▲Bibashibutsu Daioshô

▲Shikibutsu Daioshô

▲Bishafubutsu Daioshô

▲Kurusonbutsu Daioshô

▲Kunagonmunibutsu Daioshô

▲Kashôbutsu Daioshô

▲Shakyamunibutsu Daioshô

Makakashô Daioshô

Ananda Daioshô

Shônawashu Daioshô

Ubakikuta Daioshô

Daitaka Daioshô

Mishaka Daioshô

BashumitsuDaioshô

Butsudanandai Daioshô

Fudamitta Daioshô

Barishiba Daioshô

Funayasha Daioshô

Anabotei Daioshô

Kabimora Daioshô

Nagyaharajuna Daioshô

Kanadaiba Daioshô

Ragorata Daioshô

Sôgyanandai Daioshô

Kayashata Daioshô

Kumorata Daioshô

Shayata Daioshô

Vashubandu Daioshô

Manura Daioshô

Kakurokuna Daioshô

Shishibodai Daioshô

Bashashita Daioshô

Funyomitta Daioshô

Hannyatara Daioshô

Bodaidaruma Daioshô

Taisô Eka Daioshô

Kanshi Sosan Daioshô

Daii Dôshin Daioshô

Daiman Kônin Daioshô

Daikan Enô Daioshô

Seigen Gyôshi Daioshô

Sekito Kisen Daioshô

Yakusan Igen Daioshô

Ungan Donjô Daioshô

Tôzan Ryokai daioshô

Ungo Dôyô Daioshô

Dôan Doshi Daioshô

Dôan Kanshi Daioshô

Ryôzan Enkan Daioshô

Taiyô Kyôgen Daioshô

Tôshi Gisei Daioshô

Fuyô Dôkai daioshô

Tanka Shijun Daioshô

Chôryo Seiryô Daioshô

Tendô Sôkaku Daioshô

Setchô Chikan Daioshô

Tendô Nyojô Daioshô

Eihei Dogen Daioshô

Koun Ejô Daioshô

Tettsû Gikai Daioshô

▲Keizan Jôkin ▲Daioshô

SANGOKU DENTO REKIDAI SOSHI

NARABINI SOMON KODO DAIOSHO

MOKUDO TAISEN DAIOSHO

NO TAME KAMIJI ON NI MU KUI ©

HONJITSU DOJO DE SIX-FOURS NI SANZEN SEISHU ICHIDO

NO KOFUKU WO KINEN SEN KOTO o o o ●