Sutra des patriarches

Ce sutra reprend la lignée des Bouddhas et des patriarches depuis Shakyamuni Bouddha. Le réciter symbolise la continuité de la transmission des enseignements du Bouddha, depuis son époque jusqu’à nos jours. Nous le récitons parfois, le samedi matin au dojo.

Aogi koi ne gawaku wa sambo fu shite
Shokan wo tare tamae
Jorai Maka Hanny Haramita Shingyo
Wo fujutsu atsumuru tokoro no shukun wa

Bibashi Butsu daioshô
Shiki Butsu daioshô
Bishafu Butsu daioshô
Kuruson Butsu daioshô
Kunagonmuni Butsu daioshô
Kashô Butsu daioshô
Shakamuni Butsu daioshô
Makakasĥô daioshô
Ananda daioshô
Shônawashu daioshô
Ubakikuta daioshô
Daitaka daioshô
Mishaka daioshô
Bashumitta daioshô
Butsudanandai daioshô
Fudamitta daioshô
Barishiba daioshô
Funyasha daioshô
Anabotei daioshô
Kabimora daioshô
Nagyaharajuna daioshô
Kanadaiba daioshô
Ragorata daioshô
Sôgyanandai daioshô
Kayashata daioshô
Kumorata daioshô
Shayata daioshô
Bashubanzu daioshô
Manura daioshô
Kakurokuna daioshô
Shishibodai daioshô
Bashashita daioshô
Funyomitta daioshô
Hannyatara daioshô
Bodaidaruma daioshô
Taiso Eka daioshô
Kanchi Sôsan daioshô
Daiji Dôshin daioshô
Daiman Kônin daioshô
Daikan Enô daioshô
Seigen Gyôshi daioshô
Sekitô Kisen daioshô
Yakusan Igen daioshô
Ungan Donjô daioshô
Tôzan Ryôkai daioshô
Ungo Dôyô daioshô
Dôan Dôhi daioshô
Dôan Kanshi daioshô
Ryôzan Enkan daioshô
Taiyô Kyôgen daioshô
Tŝhi Gisei daioshô
Fuyô Dôkai daioshô
Tanka Shijun daioshô
Chôro Seiryô daioshô
Tendô Sôkaku daioshô
Setchô Chikan daioshô
Tendô Nyojô daioshô
Eihei Dôgen daioshô
Koun Ejô daioshô
Tettsû Gikai daioshô
Keizan Jôkin daioshô

Narabini somon kodo daioshô

Mokudo taisen daioshô
No tame kamiji on ni mu kui
Honjitsu dojo de Six Fours ni sanzen seishu ichido
No kofuku wo kinen sen koto